ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΠΑΣΑΔΑΙΟΣ 

Ἀριστείδης Πασαδαῖος ἐγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει. Ἀπόφοιτος τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς τῆς γενέτειράς του καὶ Διδάκτωρ τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, ἠσχολήθη - παράλληλα πρὸς τὸ ἀρχιτεκτονικό του ἔργο - μὲ τὴν ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα. Ἐδίδαξε τὸ ἀρχιτεκτονικὸ μέρος τῆς Χριστιανικῆς Ἀρχαιολογίας ἐν τῇ κατὰ Χάλκην Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὸ συγγραφικό του ἔργο σὲ βιβλία, μονογραφίες, ἄρθρα καὶ ἀνακοινώσεις, καταλαμβάνει ἕνα μεγάλο φάσμα θεμάτων μὲ κεντρικὸ ἄξονα τὴν ἀρχιτεκτονικὴ τῆς Βυζαντινῆς περιόδου. Αἱ μελέται του περιλαμβάνουσι καὶ τὴν ἱστορία τῆς Τουρκικῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Εἶναι ὁ ἀναστηλωτὴς τοῦ νέου Πατριαρχικοῦ οἴκου.

[English]


Ἐπιστροφή

Αρχική Σελίς Περιεχόμενα