Ἐπιστροφή
 

Μεθόδιος Α´

Ὁ ἅγιος Μεθόδιος ἐπολέμησε σθεναρῶς κατά τῆς πλάνης τῶν αἱρέσεων καὶ συγκεριμένα της αἰρέσεως τῶν Εἰκονομάχων. Σοφαῖς ἀποδείξεσι καὶ γραφικαῖς ῥήσεσι, παντοίως ἀνέτρεψε καὶ κατέῤῥιψε τὰς δυσσεβείας τῶν αἰρετικῶν καὶ ἐτράνωσε τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ὅτι τὰς σεπτάς εἰκόνας τιμητικῶς προσκυνούμεν καὶ ἀσπαζόμεθα. Ἐν τῷ προσκυνεῖν τὰς ἁγίας καὶ σεπτὰς εἰκόνας, ὑπέστη πολλὰς κακώσεις καὶ πάθη ὑπὸ τῶν αἱρετικῶν, καὶ ἀνεπαύθη ἐν Κυρίῳ, αἰωνίως ἐξαιτούμενος ἐν εἰρήνῃ τὴν Ἐκκλησίαν διαφυλαχθεῖναι, καὶ προστασία ἐκ τῶν δυσσεβεστάτων ἀνιαρῶν αἰρέσεων. Ἀνέκηρυχθη ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· ἡ δὲ σύναξίς του τελεῖται τῇ 14ῃ Ἰουνίου.

Μεθόδιον φωστῆρα τῆς Ἐκκλησίας,
Τὸ τῆς τελευτῆς σβεννύει στυγνὸν νέφος.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή