Ἐπιστροφή
 

Νικήτας Α´

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (766-780)
Ἦταν εἰκονομάχος καὶ ἐπιβλήθηκε στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο ἀπὸ τὸν εἰκονομάχο αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Ε´. Κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς πατριαρχείας του συνεχίστηκαν οἱ σκληροὶ διωγμοὶ ἐναντίον τῶν εἰκονοφίλων, οἱ ὁποῖοι τὸν χαρακτήριζαν ἀπαίδευτο καὶ ἄβουλο ὄργανο τῆς πολιτικῆς τοῦ αὐτοκράτορα.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή