Ἐπιστροφή
 

Νεόφυτος Ε´

Δίχως νὰ παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν μητρόπολη Ἡρακλείας ἧν ἐποίμενε, ἐξελέγη πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ἡ δὲ ἐκλογή του προεκάλεσε σοβαρὰς ἀντιῤῥήσεις. Αὗται εἶχον ὡς συνέπεια τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο κατὰ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1707.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή