Ἐπιστροφή
 

Δομέτιος

Ὁ Δομέτιος ἦτο ἀδελφὸς Πρόβου τοῦ βασιλέως· ἐγέννησε δὲ δυὸ υἱούς, Πρόβον καὶ Μητροφάνην. Οὗτος, λογισμῷ σώφρονι κατενόησε τὴν πλάνη καὶ τὸ ψεῦδος τῆς θρησκείας τῶν εἰδώλων, καὶ προσῆλθε τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἐβαπτίσθη. Ἐρχόμενος εἰς τὸ Βυζάντιον, ηὗρε Τίτον Ἐπισκόπον τοῦ Βυζαντίου, ἄνδρα ἄγιο καὶ θεοφόρο· ὁ ὁποῖος τὸν ἐνέταξε εἰς τὸν κλῆρον τῆς Ἐκκλησίας. Μετὰ τὴν τελευτῆν τοῦ Ἐπισκόπου, ὁ Δομέτιος καθίσταται πρόεδρος· τὸν ὁποῖο διαδέχεται Πρόβος ὁ υἱὸς αὐτοῦ.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή