Ἐπιστροφή
 

Πολύκαρπος Β´

Μετὰ τὸν Φήλικα τάττεται Πολύκαρπος, ὅστις ἐν μὲν ἀρχαιοτέροις καταλόγοις ἀναφέρεται ἐπισκοπήσας ἔτη δέκα ἑπτά, ἐν δὲ τῷ τοῦ Νικηφόρου Καλλίστου τρία μόνον. Ἡ παρὰ Καλλίστῳ ἀρίθμησις ἀπαλλάττει ναυαγίου. Τὸν Πολύκαρπον Β´ διάφοροι κατάλογοι διαφόρως ἀριθμοῦσιν, ἐπιτάττοντες ἢ προτάττοντες τοῦ Ἀθηνοδώρου, ὁ δὲ Μαθᾶς ἀπέσβεσεν ὅλως, ὅπως ἀπαλλαγὴ περισπασμῶν ἐν τῇ ἀριθμήσει, ἢ ἵνα κατακολουθήσῃ τῷ παρὰ Leunclavii καταλόγῳ.
Τὸ λείψανον τοῦ δευτέρου τούτου Πολυκάρπου ἀπετέθη μετὰ καὶ τῶν λειψάνων τῶν πρὸ αὐτοῦ ἐπισκόπων, ἐν λάρνακι πάντων μαρμαρίνη κειμένων.

Μανουήλ Ι. Γεδεών
«Πατριαρχικοὶ πίνακες»

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή