Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Πεδιάδος, κ. Ἀνδρέας (Νανάκης), ἐγεννήθη ἐν ἔτει 1957 εἰς τό Ἡράκλειον Κρήτης. Πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου καί τῶν Τμημάτων Ἱστορίας καί Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἀνηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὅπου καί διδάσκει ὡς Καθηγητής τῆς Ἐκ¬κλησιαστικῆς Ἱστορίας. Ἐκάρη μοναχός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἀγκαράθου καί ἐχειροτονήθη Διάκονος (1988) καί Πρεσβύτερος (1992) ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Τιμοθέου. Διετέλεσεν πρῶτος Σχολάρχης τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης (1992-94) καί εἶναι Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης (2006). Συνέγραψε μονογραφίας καί μελέτας περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Κρήτης καί τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ. Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐξέλεξεν αὐτόν διά κλήρου πρῶτον Μητροπολίτην τῆς νεοσυστάτου Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. Ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος τήν 3ην Νοεμβρίου 2001.

Ὀνομαστήρια: 4 Ἰουλίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή