Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Προποντίδος, κ. Εἰρηναῖος (Ἰωαννίδης), ἐγεννήθη ἐν Σταυροδρομίῳ τῆς Πόλεως τήν 19ην Δεκεμβρίου 1951, ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς, τούς ἀειμνήστους Ἐμμανουήλ Ἰωαννίδην καί Πολυξένην Διαθεσσοπούλου. Τά πρῶτα γράμματα διήκουσε ἐν τῇ ἀνωτέρῳ Κοινότητι καί ἀκολούθως συνέχισεν εἰς τό Ζωγράφειον Γυμνάσιον καί εἰς τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης. Ἐν συνεχείᾳ ὡς ὑπότροφος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐσπούδασε τήν θεολογίαν ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἀποφοιτήσας τῆς ἐκεῖ Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τό ἔτος 1975. Κατά τό σχολικόν ἔτος 1981-1982 παρηκολούθησε μαθήματα γλώσσης καί θεολογίας εἰς τό Γαλλικόν Ἰνστιτοῦτον τῶν Παρισίων. Κατά τά ἔτη 1978-1979 ἐξεπλήρωσε τάς στρατιωτικάς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις ὡς ἔφεδρος ἀξιωματικός. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1972 ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Κλαυδιουπόλεως Ἀνδρέου, τό δέ ἔτος 1975 προσελήφθη εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, διακονήσας καί τόν ἑκάστοτε Προκαθήμενον αὐτῆς ὡς Διάκονος τῆς Σειρᾶς, Τριτεύων, Δευτερεύων καί Μέγας Ἀρχιδιάκονος ἐπί πατριαρχίας τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, προαχθείς εἰς Μέγαν Πρωτοσύγκελλον ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ νῦν εὐκλεῶς Πατριαρχοῦντος Βαρθολομαίου τοῦ Α΄, ἅμα τῇ ἀνόδῳ Aὐτοῦ εἰς τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον. Κατά τήν διάρκειαν τῆς διακονίας του, σύν ἄλλοις, συνώδευσε τόν ἀοίδιμον Πατριάρχην Δημήτριον καί τόν νῦν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον εἰς ἐπισήμους ἐπισκέψεις εἰς τό ἐξωτερικόν. Τόν Νοέμβριον τοῦ 1995 ἐξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Εὐδοκιάδος. Τήν 19ην Ὀκτωβρίου 1997 ὡρίσθη ὑπό τῆς Α.Θ. Παναγιότητος Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς περιφερείας Βοσπόρου. Τήν 4ην Σεπτεμβρίου 2000 κατετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου ὑπό τόν τίτλον Μυριοφύτου καί Περιστάσεως. Ταχ. διεύθυνσις: Taksiarhi Rum Orthodoks Kilisesi Satış Meydanı No 22 Arnavutköy - İstanbul - Türkiye. Τηλ. +90-212-263.57.44 καί 212.51.04. E-mail: miriofitoueirinaios@yahoo.com

Ὀνομαστήρια: 23 Αὐγούστου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή