Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πισιδίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Σίδης καί Ἀτταλείας, κ. Σωτήριος (Τράμπας), ἐγεννήθη ἐν Ἄρτῃ τό ἔτος 1929, ἔνθα ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον καί μέσην ἐκπαίδευσιν. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβών τό πτυχίον τῆς Θεολογίας τό 1951. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1956. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μηθύμνης. Τό 1960 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην. Κατά τά ἔτη 1965-1968 ὑπηρέτησεν ὡς στρατιωτικός Ἱεροκῆρυξ. Ἐν συνεχείᾳ, διωρίσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μέχρι τοῦ Δεκεμβρίου 1973. Τόν Νοέμβριον τοῦ 1975 ἀπεσπάσθη εἰς τήν Κορέαν καί διωρίσθη Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, Σεούλ, καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἄπω Ἀνατολῆς. Εἰργάσθη διά τήν ἀναδιοργάνωσιν τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς καί τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος καί ἐμερίμνησε διά τήν ἐπέκτασιν τῆς ἱεραποστολικῆς προσπαθείας καί εἰς ἄλλας περιοχάς τῆς Ν. Κορέας. Τό 1982 διωρίσθη Διευθυντής τοῦ Θεολογικοῦ Σεμιναρίου «Ἅγιος Νικόλαος» Σεούλ καί τό 1986 Πρόεδρος τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συσταθέντος ἱεραποστολικοῦ Ὀργανισμοῦ, ἀναγνωρισθέντος καί ὑπό τῶν Κορεατικῶν Ἀρχῶν, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Orthodox Eastern Mission». Τό ἔτος 1993 ἐξελέγη ὑπό τῆς Ἁγίας καίἹερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ζήλων. Τό 1995 διωρίσθη Προϊστάμενος τοῦ νεοσυστάτου ἱεραποστολικοῦ Ἱδρύματος «Ἐξαρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Κορέᾳ». Τό 1999 ἀνεκηρύχθη Ἐπίτιμος Δημότης Σεούλ, διά τήν 25ετῆ ὑπηρεσίαν του εἰς τήν Κορέαν, καί τό 2000 Ἐπίτιμος Δημότης Παπάγου, Ἀθηνῶν. Ἔχει λάβει τό βραβεῖον Ἱερέως τοῦ Ἱδρύματος «Γεώργη καί Κατίγκω Λαιμοῦ» καί ἔχει βραβευθῆ ἐπίσης ὑπό τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν μέ τό χαλκοῦν μετάλλιον αὐτῆς. Τήν 20ήν Ἀπριλίου 2004 ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς ἀρτισυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας. Τήν 27ην Μαΐου 2008 ἐξελέγη Μητροπολίτης Πισιδίας. Ταχ. διεύθυνσις: Μetropolitan Sotirios Trambas, Orthodox Monastery of Metamorfosis Gyonggi-Do Gapyong Gun, Sang Myeon, Deok Hyeon-Ri 610-3. Korea. Τηλ. 0082-31.5844376. Fax: 0082-31.5852278.

Ὀνομαστήρια: 6 Αὐγούστου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή