Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Ἀμασείας κ. Παῦλος (Μενεβίσογλου) ἐγεννήθη ἐν Κωνσταντινουπόλει (ἐν Μακροχωρίῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δέρκων), τό ἔτος 1935. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Μακροχωρίου, τήν Μεγάλην τοῦ Γένους Σχολήν καί εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν ἀριστοῦχος τό ἔτος 1958 ὑποβαλών ἐναίσιμον ἐπί πτυχίῳ διατριβήν, μέ θέμα: «Ἡ μοναχική ζωή κατά τόν Μ. Βασίλειον». Δευτεροετής φοιτητής Θεολογίας ὤν, ἐχειροτονήθη Διάκονος (1956). Ἀπό τῆς ἀποφοιτήσεως αὐτοῦ ἐκ τῆς κατά Χάλκην Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς (1958) μέχρι τῆς εἰς Μητροπολίτην προαγωγῆς αὐτοῦ (1974) ὑπηρέτησεν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ καί ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ¬χείου. Προαχθείς εἰς Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος τήν 30ήν Νοεμβρίου 1970. Τήν 30ήν Ἀπριλίου 1974 ἐξελέγη Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας. Ἀνεκηρύχθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ὑποβαλών διατριβήν ὑπό τόν τίτλον «Τό ἅγιον Μύρον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀνατολικῇ Ἐκκλησίᾳ». Ἐπίσης ἔλαβε πτυχίον ἐκ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά Μάϊον τοῦ ἔτους 2014 μετετέθη εἰς τήν ἱστορικήν Ἱ. Μητρόπολιν Ἀμασείας, μή ἀποδεχθείς τήν μετάθεσιν ταύτην. Ταχ. διεύθυνσις: Metropoliten Pavlos, Selmedalsvägen 72/3, 129 37 Hägersten, Stockholm, Sweden. Τηλ. +46 (0)8646.24.21. Fax: (0)897.32.12.

Ὀνομαστήρια: 29 Ἰουνίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή