Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Φρυγίας, κ. Γερμανός (Χαβιαρόπουλος), ἐγεννήθη ἐν Γαλατᾷ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό ἔτος 1931. Τά πρῶτα γράμματα ἐδιδάχθη ἐν τῇ Κοινοτικῇ Σχολῇ Γαλατᾷ, τάς δέ γυμνασιακάς αὐτοῦ σπουδάς συνεπλήρωσε ἐν τῷ Ζωγραφείῳ Γυμνασίῳ καί ἐν συνεχείᾳ εἰσήχθη εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1954. Τό ἔτος 1967, χειροτονηθείς Διάκονος, εἰσήχθη εἰς τάς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί ὑπηρέτησεν ἐν τοῖς Πατριαρχείοις κατ’ ἀρχήν ὡς Εἰσηγητής καί ἐν συνεχείᾳ ὡς Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Κατ’ Ἰανουάριον τοῦ 1973 προήχθη εἰς Ἐπίσκοπον ὑπό τόν ψιλόν τίτλον Τράλλεων καί ἐτοποθετήθη εἰς τήν Ἀρχιερατικήν Περιφέρειαν τοῦ Σταυροδρομίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κατά Φεβρουάριον τοῦ 1987 προήχθη εἰς Τιτουλάριον Μητροπολίτην μέ τόν ψιλόν τίτλον Τρανουπόλεως, τήν δέ 2αν Ὀκτωβρίου τοῦ 1990 ἐνετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Μετά τήν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Χαλδίας κυροῦ Κυρίλλου, ἀνετέθησαν αὐτῷ καθήκοντα Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου. Προσεκλήθη Συνοδικόν μέλος ἀπό τοῦ μηνός Μαΐου 1991 ὡς καί τῶν διαφόρων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν. Ταχ. διεύθυνσις: Cumhuriyet Cad. King Apt. No. 275/7 Harbiye - İstanbul - Türkiye. Τηλ. +90-212-247.01.76.

Ὀνομαστήρια: 12 Μαΐου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή