Ἐπιστροφή
 

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Εὐκαρπίας κ. Ἱερόθεος (κατά κόσμον Ἰωάννης Ζαχαρῆς) ἐγεννήθη ἐν Θέρμῳ Τριχωνίδος. Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς ἐν Ἁγ. Ὄρει Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας καί πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐκάρη Μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου, παρά τῷ ὁποίῳ ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιδιάκονος καί εἶτα ὡς Ἀρχιμανδρίτης ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Τριάδος Πατρῶν, ὅπου ἀνέπτυξε πλούσιον καί πολυσχιδές ἔργον. Διετέλεσε Καθηγητής εἰς διάφορα Γυμνάσια καί Λύκεια τῶν Πατρῶν, τῶν Καλαβρύτων καί τῆς Κλειτορίας, ὡς καί καί Ἀντιπρόεδρος τοῦ Τοπικοῦ Παραρτήματος Θεολόγων εἰς τήν Δευτεροβάθμιον Ἐκπαίδευσιν. Ἐπί μίαν πενταετίαν ὑπηρέτησεν ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν καί ὡς Διευθυντής τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ «Λύχνος». Συμμετεῖχεν εἰς Θεολογικά καί ἐκπαιδευτικά συνέδρια. Διετέλεσεν ἐπί τριετίαν Σχολάρχης τῆς ἐν Ἁγ. Ὄρει Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὡς καί ἐκπρόσωπος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἰβήρων εἰς τά ἐν Ἄρτῃ καί Ἀμαλιάδι Μετόχια αὐτῆς. Τῷ 2012 διωρίσθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἡγούμενος τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου, ἔνθα προσφέρει τήν διακονίαν αὐτοῦ μετά ζήλου, ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν Σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς. Τῷ 2017 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, προτάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐξέλεξεν αὐτόν παμψηφεί Ἐπίσκοπον Εὐκαρπίας, ὡς Βοηθόν παρ̉’ Αὐτῷ, παρ̉’ Οὗ ἐχειροτονήθη ἐν τῷ Πανέσπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας, 5ῃ Μαρτίου 2017. Ταχ. Διεύθυνσις: Sacred Patriarchal and Stavropegial Monastery of St. Irene Chrysovalantou, 36-04 23rd Avenue, Astoria, NY 11105-1916. U.S.A. Τηλ.: +1-718.626.62.25. Fax: +1-718.626.76.69. E-MΑΙL: stirene@stirene.org

Ὀνομαστήρια: 4 Ὀκτωβρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή