Ἐπιστροφή
 

Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος, ἐγέννηθη εἰς τό χωρίον Λάμπου Μύλοι τῆς Λέσβου τήν 11ην Νοεμβρίου 1963. Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διηκόνησεν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Μυτιλήνης ἐπί 22 συναπτά ἔτη. Τό ἔτος 2001 ἔλαβε τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. Τῷ 2013 διωρίσθη ὑπό τῆς Α.Θ.Παναγιότητος Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης. Τήν 29ην Αὐγούστου 2016 ἐξελέγη παμψηφεί Βοηθός Ἐπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτε διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἐρυθρῶν. Ἀπό τοῦ ἔτους 2017 τυγχάνει Πνευματικός τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ταχ. διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye. Τηλ. +90.532.349.84.70.

Ὀνομαστήρια: 9 Ἰουνίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή