Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος παντός Αἱμιμόντου, κ. Ἀμφιλόχιος (Στεργίου), τοῦ Μιχαήλ καί τῆς Παρασκευῆς, ἐγεννήθη ἐν Μεγάροις τῷ 1961. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀ¬θηνῶν καί τυγχάνει κάτοχος μεταπτυχιακοῦ τίτλου εἰς τόν ἱστορικοκανονικόν κλάδον τῆς Θεολογικῆς Ἐπιστήμης. Ἐκάρη μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1984 ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Μεγάρων καί Σαλαμῖνος Βαρθολομαίου καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ἰδίου τό 1987, ὑπηρετήσας τήν Ἐκκλησίαν μέχρι τῆς ἐκλογῆς αὐτοῦ ἀπό τῆς θέσεως τοῦ Ἱεροκήρυκος. Ὑπάρχει ἐκ τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων. Διετέλεσεν Εἰδικός Γραμματεύς ἐπὶ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί συνεργάτης τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου. Τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2014, προτάσει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, ἐξελέγη Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως, χειροτονηθείς εἰς Ἐπίσκοπον ὑπ’ Αὐτοῦ τῇ 18ῃ τοῦ ἰδίου μηνός ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, καί διωρίσθη Συνοδικῶς Διευθυντής τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ταχ. διεύθυνσις: Νεοφύτου Δούκα 9, 10674 Ἀθῆναι. Τηλ. +30 210 7257862-4, fax. +30 210 7252540, email: oikpat@otenet.gr

Ὀνομαστήρια: 23 Νοεμβρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή