Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Συνάδων, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Φρυγίας, κ. Διονύσιος (κατά κόσμον Χαραλάμπης Σακάτης), ἐγεννήθη ἐν Πριγκήπῳ Κωνσταντινουπόλεως τό ἔτος 1946, ὅπου ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον μόρφωσιν, ἀπό γονεῖς τόν Δημήτριον καί τήν Μαρίαν. Ἀργότερον ἐφοίτησεν εἰς τό γυμνασιακόν τμῆμα τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς. Τήν Θεολογίαν ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἀπό τήν ὁποίαν ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1971. Ἐχειροτονήθη Διάκονος μετονομασθείς Διονύσιος. Διωρίσθη Ἀρχιδιάκονος καί Ἱεροκῆρυξ εἰς τήν ἐπαρχίαν Πριγκηποννήσων, ὑπηρετήσας ἐπί μίαν 18ετίαν. Τήν 1ην Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1989 ἐκλήθη ὑπό τοῦ Πατριάρχου Δημητρίου νά προσφέρῃ τάς ὑπηρεσίας του ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Αὐλῇ ὡς Μέγας Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του ἐγένετο εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν τήν Κυριακήν πρό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως. Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1996 ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τόν ἐξέλεξε Ἐπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Συνάδων. Τῷ 2015 ἡ παλαίφατος καί περίπυστος Ἐπαρχία αὕτη ἐπανήχθη Συνοδικῶς εἰς τάς τάξεις τῶν Μητροπόλεων τοῦ Θρόνου, ἀναγραφεῖσα εἰς τό Συνταγμάτιον αὐτοῦ, κατασταθέντος οὕτω τοῦ Ἱεράρχου τούτου Μητροπολίτου αὐτῆς. Ταχ. διεύθυνσις: Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye. Τηλ. +90-212-531.96.70-6.

Ὀνομαστήρια: 3 Ὀκτωβρίου.

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή