Ἐπιστροφή
 

Photo
Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Ἀναγνωστόπουλος Παναγιώτης τοῦ Νικολάου καί τῆς Σταυρούλας), ἐγεννήθη ἐν Ἀναγεννήσει τοῦ Νομοῦ Σερρῶν τό ἔτος 1933. Τό ἔτος 1950 μετέβη καί ἐκάρη Μοναχός εἰς Ἅγιον Ὄρος. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἐκ τῆς Ἀθωνιάδος (1956) ὑπηρέτησεν ἐπί τριετίαν ὡς Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τήν Θεολογίαν ηὐτύχησε νά διδαχθῇ καί σπουδάσῃ εἰς τήν Ἱ. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης (1958-1962). Διάκονος ἐχειροτονήθη ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Μεγίστης Λαύρας τό ἔτος 1960 καί Πρεσβύτερος τό 1965 ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλητουπόλεως τότε καί Σχολάρχου τῆς Ἀθωνιάδος κυροῦ Ναθαναήλ (Κώου μετά ταῦτα). Ὑπηρέτησεν ὡς Καθηγητής τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας (1963-1967) καί ἐν συνεχείᾳ προτάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προήχθη εἰς Σχολάρχην καί διηύθυνε αὐτήν μέχρι τοῦ 1988. Τό ἔτος 1978 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἱ. Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος Ροδοστόλου. Ἐξακολουθεῖ μονάζων ἐν Ἄθω καί ἱεροπρακτῶν ἐξ Ὀνόματος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου, ὡς Βοηθός Αὐτοῦ, τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀνήκοντος, ὡς γνωστόν, εἰς τήν πνευματικήν καί ἱεροκανονικήν δικαιοδοσίαν Αὐτοῦ. Ταχ. διεύθυνσις: Ἱερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, 630 86 Καρυαί Ἁγίου Ὄρους.

Ὀνομαστήρια: 13 Νοεμβρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον).

 

Ἐπιστροφή
Ἐπιστροφή