26η Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη: Ἡ Μετάστασις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
 

 

Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόμα μου...».

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ· «Ἀπόστολε, Χριστῷ τῷ Θεῷ...» καί 2.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: «Προστασία...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Τοῦ Εὐαγγελιστοῦ˙·«Θεόν οὐδείς πώποτε τεθέαται...» (Α΄ Ἰω. δ΄  12-19).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως˙·«Εἱστήκεσαν παρά τῷ Σταυρῷ...» (Ἰω. ιθ΄  25-27,  κα΄  24-25).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Κοινωνικόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».

«Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις.

 


Ἐπιστροφή