22α Σεπτεμβρίου 2017

Παρασκευή: Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φωκᾶ, Ἐπισκόπου Σινώπης τοῦ Θαυματουργοῦ. Φωκᾶ τοῦ Κηπουροῦ καί τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἰσαάκ καί Μαρτίνου.
 

 

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας· Παρασκευῆς ις΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Ἐφεσ. α΄  7-17).

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Παρασκευῆς α΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. δ΄  22-30).

 

Σημείωσις: Ἀπό σήμερον καί μέχρι τῆς 7ης Νοεμβρίου, ἐάν ἑορτάζηται Ἅγιος,  Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τό στόμα μου...» καί Κοντάκιον··«Προστασία...».

 


Ἐπιστροφή