20η Σεπτεμβρίου 2017

Τετάρτη: Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἱλαρίωνος.
 

 

Ἡ Ἀκολουθία κατά τήν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν.

 

Ἀπόστολος: Τῶν Ἁγίων· (Ἐφεσ. ς΄  10-17), μετά τοῦ οἰκείου Προκειμένου, ζήτει τοῦτον τῇ Κυριακῇ κζ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν.

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· (Λουκ. κα΄  12-19), ζήτει τοῦτο τῇ Τρίτῃ ιβ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ.

 


Ἐπιστροφή