12η Σεπτεμβρίου 2017

Τρίτη: Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Αὐτονόμου καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κορνούτου, Ἐπισκόπου Ἰκονίου.
 

 

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ἀπαραλλάκτως, ὡς καί τήν ἡμέραν τῆς Ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων ἐν μέν τῷ Ἑσπερινῷ τῶν Ἀναγνωσμάτων, ἐν δέ τῷ Μεσονυκτικῷ τῶν διά τήν Λιτήν Στιχηρῶν Ἰδιομέλων καί ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ Πολυελέου καί τοῦ μετ’ αὐτοῦ Καθίσματος, τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου καί τῆς τάξεως αὐτοῦ. Μετά τήν γ΄ ᾨδήν, ἀντί τῆς Ὑπακοῆς ψάλλεται τό Μεσδιον Κάθισμα··«Ἡ Παρθένος Μαριάμ...» καί ἀναγινώσκεται τό Συναξάριον τῆς ἡμέρας.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀντίφωνα: Τῆς Ἑορτῆς.

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τῆς Ἑορτῆς˙·«Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε...» καί 2.– Τοῦ Ναοῦ.

Κοντάκιον: Τῆς Ἑορτῆς˙·«Ἰωακείμ καί  Ἄννα...».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: Τῆς ἡμέρας··Τρίτης ιε΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Γαλ. β΄  21, γ΄  1-7), μετά τοῦ Προκειμένου τῆς Ἑορτῆς.

Εὐαγγέλιον: Τό Προεόρτιον· (Ἰω. ια΄ 47-54), ζήτει τοῦτο τῇ Δευτέρᾳ ς΄ ἑβδομάδος Ἰωάννου.

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἀλλότριον τῶν μητέρων...».

Κοινωνικόν: «Ποτήριον σωτηρίου...».

          «Εἴδομεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις.

 


Ἐπιστροφή