30 Δεκεμβρίου

Ο άγιος Μάρτυς Φιλεταίρος, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, είναι ένας εκούσιος ομολογητής και μάρτυρας της αγίας πίστεως. Αυτό είναι το πρώτο και κοινό γνώρισμα των αγίων Μαρτύρων. Πορεύονται εκουσίως προς τον θάνατο και δέχονται το μαρτύριο με χαρά κι αισθάνονται τους βασανισμούς σαν ιδιαίτερη ευεργεσία του Θεού. Τους επιβάλλεται ή να θυσιαστούν στα είδωλα ή να πεθάνουν, και προτιμούν το δεύτερο. Δίνουν τη ζωή τους για την πίστη τους και προσφέρουν το σώμα τους θυσία στον Χριστό "εις οσμήν ευωδίας". Κάμνουν "εκούσιον...το κατηναγκασμένον". Ο άγιος Φιλεταίρος, δεμένος με σίδερα περιαγόταν από τόπο σε τόπο κι έκανε θαύματα και ιάσεις όθε περνούσε. Κάποιος, που δεν θα μπορούσε να μπη στην έννοια και την ομορφιά του μαρτυρίου, πιθανώς θα έλεγε: Ένα θαύμα δεν έκαμε, να λύση τα χέρια του. Αλλά το ίδιο έλεγαν και στον Χριστό. "Εί υιός ει του Θεού, κατάβηθι από του σταυρού...".

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς, Ἦχος δ´.

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος γ΄. Αὐτόμελον. Ποίημα Ῥωμανοὺ τοῦ Μελῳδοῦ

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι· Μάγοι δὲ, μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.


Ἐπιστροφή