27 Δεκεμβρίου

Μέσα στην εορτή των γενεθλίων του Χριστού, εορτάζεται σήμερα η "γενέθλιος ημέρα" του αγίου Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου. Ο Στέφανος, ο "πλήρης πίστεως και δυνάμεως", είναι το πρώτο θύμα, μετά τον "άμωμον" που πέθανε στο Σταυρό. "Πρώτος εν διακόνοις, πρώτος και εν μάρτυσιν", όπως ψάλλει η Εκκλησία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων μας δίνει το πρώτο "μαρτύριον" της Εκκλησίας - την δραματική απολογία και τον θάνατο του Πρωτομάρτυρος, την πρώτη μαρτυρία για τον Ιησού και την ανάσταση, επισφραγισμένη με την θυσία και το αίμα του Μάρτυρος. Η τελευταία λέξη στο "μαρτύριον", εμπνευσμένη στον Ευαγγελιστή από το Άγιον Πνεύμα, είναι το "εκοιμήθη", γεμάτη παρηγοριά κι ελπίδα. Γι' αυτό ψάλλει η Εκκλησία, κάνοντας ύμνο τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου: "Πανεύφημοι Μάρτυρες, υμάς ουχ η γη εκάλυψεν, αλλ' ουρανός υπεδέξατο...".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´.

Βασίλειον διάδημα, ἐστέφθη σὴ κορυφή, ἐξ ἄθλων ὧν ὑπέμεινας, ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρτύρων Πρωτόαθλε· σὺ γὰρ τὴν Ἰουδαίων, ἀπελέγξας μανίαν, εἶδες σου τὸν Σωτῆρα, τοῦ Πατρὸς δεξιόθεν. Αὐτὸν οὖν ἐκδυσώπει ἀεί, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἑορτῆς, Ἦχος δ´.

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοι.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Ὁ Δεσπότης χθὲς ἡμῖν, διὰ σαρκὸς ἐπεδήμει, καὶ ὁ δοῦλος σήμερον, ἀπὸ σαρκὸς ἐξεδήμει· χθὲς μὲν γάρ, ὁ Βασιλεύων σαρκὶ ἐτέχθη, σήμερον δέ, ὁ οἰκέτης λιθοβολεῖται· δι᾽ αὐτὸν καὶ τελειοῦται, ὁ Πρωτομάρτυς καὶ θεῖος Στέφανος.


Ἐπιστροφή