24 Δεκεμβρίου

"Έδει μεν ημάς ευχαριστείν και φέρειν/ ύβρεις γέλωρας και κακώσεις σωμάτων/ αλλ' ίνα μη το σχήμα τυγχάνη γέλως/ εγώ γυνή την φύσιν, ειμί...". Έτσι το έμμετρο Συναξάριο θέλει ν' άρχισε την απολογία της στον δικαστή και πατέρα της, αγνώριστη μέσα στο σχήμα του μοναχού, η αγία Ευγενία, της οποίας η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Θάπρεπε, λέει, εμείς οι μοναχοί να υποφέρωμε αδιαμαρτύρητα και ύβρεις και περιγελάσματα και σωματικά βάσανα, μα για να μην γελιοποιήται το μοναχικό σχήμα, ιδού λοιπόν εγώ σας φανερώνω πως είμαι γυναίκα... Σαν άτομα πρέπει να το θεωρούμε ύψιστο βαθμό ηθικής τελειώσεώς μας, όταν μπορούμε να σηκώσουμε δημοσία καταισχύνη. Μα όταν έχωμε σχήμα και αξίωμα εκκλησιαστικό είναι ανάγκη, όταν μας συκοφαντούν, να απολογούμεθα και να αμυνώμεθα για να μην εκτίθεται η Εκκλησία. Δυστυχώς, πολλές φορές, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα πρόσωπα και τους θεσμούς.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ἀπεγράφετο ποτέ, σῦν τῷ πρεσβύτῃ Ἰωσήφ, ὡς ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, ἐν Βηθλεὲμ ἡ Μαριάμ, κυοφοροῦσα τὴν ἄσπορον κυοφορίαν· Ἐπέστη δὲ καιρὸς ὁ τῆς Γεννήσεως, καὶ τόπος ἦν οὐδεὶς τῷ καταλύματι· ἀλλ᾽ ὡς τερπνὸν παλάτιον τὸ Σπήλαιον, τῇ Βασιλίδι ἐδείκνυτο. Χριστός γεννᾶται τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Κοντάκιον Προεόρτιον, Ἦχος γ´.

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως· Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων· βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.


Ἐπιστροφή