23 Δεκεμβρίου

Κανένας δεν μπορεί να αρνηθή το εκπολιτιστικό έργο της Εκκλησίας και στα παληά και στα τωρινά χρόνια. Και οι εχθροί της ακόμα δεν τολμούν να αμφισβητήσουν πως πολλούς λαούς εξημέρωσε και σ΄όλο τον κόσμο επέδρασε το Ευαγγέλιο, μαζί με την αληθινή πίστη μεταδίδοντας στους λαούς και τον πολιτισμό. Στην Εκκλησία του Βυζαντίου οφείλουν τον χριστιανισμό και τον πολιτισμό τους οι λαοί της Βαλκανικής και βορειότερα οι Ρώσοι. Ένας από τους ιεραποστόλους μαζί με τον Κύριλλο, τον Μεθόδιο και τον Κλήμη, στους οποίους οφείλεται η διάδοση του χριστιανισμού στους Σλαύους, είναι και ο άγιος Ναούμ, ο θαυματουργός και φωτιστής της Βουλγαρίας, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Ο άγιος Ναούμ εργάστηκε ιεραποστολικά κυρίως στην Ουγγαρία κοντά στον άγιο Κλήμεντα, βοηθώντας τον σαν νεώτερος, καθώς ο Ααρών παράστεκε τον γέροντα Προφήτη Μωϋσή.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα

Τὴν πολυθαύμαστον Κρήτην τιμήσωμεν, τὴν ἐξανθήσασαν ἄνθη τὰ τίμια, τοὺς μαργαρίτας τοῦ Χριστοῦ, Μαρτύρων τοὺς ἀκρέμονας. Δέκα γὰρ ὑπάρχοντες, ἀριθμῷ οἱ μακάριοι, δύναμιν μυρίοπλον τῶν δαιμόνων κατήσχυναν· διὸ καὶ τοὺς στεφάνους ἐδέξαντο, Μάρτυρες Χριστοῦ οἱ καρτερόψυχοι.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Ἑωσφόρος ἔλαμψεν, ἡ τῶν Μαρτύρων, σεβασμία ἄθλησις, προκαταυγάζουσα ἡμῖν, τὸν ἐν Σπηλαίῳ τικτόμενον, ὃν ἡ Παρθένος, ἀσπόρως ἐκύησε.


Ἐπιστροφή