21 Δεκεμβρίου

Οι χριστιανές γυναίκες που δεν ξέρουν ποιά ήταν η θέση της γυναικός πριν να έλθη ο Χριστός και κάνουν αγώνα για τα δικαιώματα δήθεν "της γυναίκας", διαβάζουν άρα γε τους άθλους των αγίων Μαρτύρων γυναικών; Εκεί θα δουν και θα διδαχτούν με τί μαρτύρια και με πόσα αίματα νίκησε ο χριστιανισμός τον κόσμο, για να εξασφαλίση μαζί με τ' άλλα και την θέση της γυναικός στη ζωή και την τιμή της σαν προσώπου δίπλα στον άνδρα. Το "ουκ ένι άρσεν και θήλυ", που εκήρυξεν ο Απόστολος, είχεν εφαρμογή και στο μαρτύριο, όπου άνδρες και γυναίκες παράδιναν τα σώματά τους σε θάνατο με την ίδια πίστη και την ίδια ανδρεία. Η αγία Ιουλιανή, της οποίας η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη, παραδόθηκε στους δήμιους από τον πατέρα της και τον μνηστήρα της, δεκαοκτώ χρονών νέα, κι άντεξε στο μαρτύριο σαν το γενναιότερο παλληκάρι. "Ηρίστευσαν γυναίκες, τω σω Σταυρώ κρατυνθείσαι, Χριστέ παντοδύναμε...", ψάλλει η Εκκλησία.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον, Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ· εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου· Παράδεισος καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν· ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα. Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.


Ἐπιστροφή