20 Δεκεμβρίου

Τον ενθουσιασμό των αγίων Μαρτύρων και τα αισθήματα που τους πλημμυρούσαν, όταν επορεύονταν προς τον θάνατο τα βλέπομε όταν διαβάζουμε τα λόγια του αγίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του θεοφόρου Επισκόπου Αντιοχείας, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. "Καλόν μοι αποθανείν δια Ιησούν Χριστόν. Εκείνον ζητώ τον υπέρ εμού αποθανόντα και αναστάντα. Μη εμποδίσητέ με εις την ζωήν φθάσαι. Ιησούς εστίν η ζωή των πιστών. Μη θελήσετέ με αποθανείν. Θάνατος γαρ εστιν η άνευ Χριστού ζωή. Ζων γράφω υμίν, ερών του διά Χριστόν αποθανείν...". Τα έγραφε αυτά στους χριστιανούς της Ρώμης, που φρόντιζαν να τον γλυτώσουν από τον θάνατο. Δέκα στρατιώτες χειρότεροι από θηρία ωδηγούσαν τον σεβάσμιο γέροντα από την Αντιόχεια στη Ρώμη, και στον δρόμο σε κάθε πόλη έβγαιναν οι χριστιανοί να πάρουν την ευλογία του Επισκόπου της Εκκλησίας και να προσκυνήσουν τον Μάρτυρα.

Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον, Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ· εὐτρεπίζου Ἐφραθᾶ, ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, ἐν τῷ Σπηλαίῳ ἐξήνθησεν ἐκ τῆς Παρθένου· Παράδεισος καὶ γάρ, ἡ ἐκείνης γαστήρ, ἐδείχθη νοητός, ἐν ᾧ τὸ θεῖον φυτόν· ἐξ οὗ φαγόντες ζήσομεν, οὐχὶ δὲ ὡς ὁ Ἀδὰμ τεθνηξόμεθα. Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν, ἀναστήσων εἰκόνα.

Ἀπολυτίκιον τού Αγίου, Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν, διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομών, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Ἰγνάτιε, Πρεσβεῦε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Tῶν λαμπρῶν ἀγώνων σου, ἡ φωτοφόρος ἡμέρα, προκηρύττει ἅπασι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα· τούτου γὰρ διψῶν ἐκ πόθου κατατρυφῆσαι, ἔσπευσας, ὑπὸ θηρίων ἀναλωθῆναι· διὰ τοῦτο Θεοφόρος, προσηγορεύθης Ἰγνάτιε ἔνδοξε.


Ἐπιστροφή