19 Δεκεμβρίου

Η χριστιανική αγιωσύνη είναι δρόμος του μαρτυρίου και της ασκήσεως, που τον ακολουθούν οι αμαρτωλοί. Ο άγιος Παύλος γράφει: "επιτελούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού" κι αυτό θα πη πως η αγιωσύνη ποτέ δεν είναι συντελεσμένη στην γή, αλλά "επιτελείται". Αυτή την αλήθεια, που έτσι όπως διατυπώνεται, μας φαίνεται παράδοξη, μπορούμε να την δούμε και να την καταλάβωμε στον βίο και την άθληση του αγίου Μάρτυρος Βονιφατίου, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του ο άγιος του Θεού τις ξέπλυνε με το αίμα του μαρτυρίου του. Ήταν δούλος και με την εντολή της κυρίας του ξεκίνησε από τη Ρώμη να πάη στην Ανατολή για να φέρη ιερά λείψανα αγίων Μαρτύρων. Οι σύνδουλοί του εγύρισαν ύστερα από καιρό κι αντί για άλλα λείψανα έφεραν στην κυρία τους τα ιερά λείψανα του Βονιφατίου. Την αγιωσύνη και την αιώνιο ζωή την κερδίζουν οι θνητοί άνθρωποι και οι αμαρτωλοί της γης.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´.

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή