18 Δεκεμβρίου

Όταν διαβάζουμε τους άθλους των αγίων Μαρτύρων, μας κάνει εντύπωση πόσο φθηνή ήταν στα χρόνια εκείνα η ζωή των ανθρώπων και πόσο εύκολα εβασανίζονταν κι απέθνησκαν άνθρωποι, εξαιτίας της πίστεως και των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Επηρεασμένοι εμείς με όσα κηρύσσονται για τα δικαιώματα του ατόμου και για την ελευθερία της συνειδήσεως, αισθανόμαστε αγανάκτηση και αποτροπιασμό μπρός στα βασανιστήρια των Μαρτύρων και στο βάναυσο τρόπο με τον οποίον μετεχειρίζετο η ρωμαϊκή διοίκηση τους Χριστιανούς, όπως τον άγιο Μάρτυρα Ευβίοτο, του οποίου την μνήμη σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία. Δυστυχώς όμως και σήμερα, παρ' όλα τα κηρύγματα και τους αγώνες για τα δικαιώματα και την ελευθερία του ατόμου, όχι λιγότερο βασανίζονται πολλοί και πεθαίνουν κάτω από τα πλήγματα της θηριωδίας των συνανθρώπων τους. Η ελευθερία δεν είναι σύνθημα στο δρόμο. Είναι πνεύμα Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή