17 Δεκεμβρίου

Μαζί με τον προφήτη Δανιήλ και τους τρεις Παίδας στη Βαβυλώνα, η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη και ενός που έλαμψε στα νεώτερα δικά μας χρόνια, του αγίου Διονυσίου Επισκόπου Αιγίνης. Από αρχοντική οικογένεια της Ζακύνθου, ο άγιος Διονύσιος έγινε πρώτα μοναχός στην μονή των Στροφάδων, χειροτονήθηκε έπειτα Επίσκοπος Αιγίνης και μετά πάλι απεσύρθη κι ασκήτεψε στη Μονή της Αναφωνήτριας στη Ζάκυνθο. Μέσα σ' όλη την αγιότητα του Οσίου, εκείνο που τον δείχνει θαυμαστό κι άξιο μιμητή του Χριστού είναι η μεγάλη αρετή της αγάπης και της ανεξικακίας του. Εζήτησε καταφύγιο κι άσυλο στο μοναστήρι του ο φονιάς του αδελφού του κι ο Άγιος τον έκρυψε και τον προστάτεψε. - "Αγαπάτε τους εχθρούς υμών", είπε ο Χριστός. Δεν είναι βέβαια από τις συνηθισμένες μια τέτοια πράξη, γι' αυτό κι ο ευσεβής λαός δικαίως τιμά τον Άγιό του και μ' ευλάβεια ασπάζεται το ιερό του λείψανο.

Ἀπολυτίκιον τῶν Ὁσίων Παίδων και Προφήτου, Ἦχος β´

Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ ἅγιοι τρεῖς παῖδες ἠγάλλοντο· καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ, λεόντωv ποιμήv, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο. Ταῖς αὐτῶν ἰκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Ἀπολυτίκιον

Τῆς Ζακύνθου τὸv γόνον καὶ Αἰγίvης τὸν πρόεδρον, τὸv φρουρὸν μονῆς τὼv Στροφάδωv, Διοvύσιοv ἅπαντες, τιμήσωμεv συμφώνως οἱ πιστοί, βοῶντες πρὸς αὐτὸν εἰλικριvῶς· Tαῖς λιταῖς τοὺς τὴv σὴν μνήμην ἐπιτελοῦντας σῶσον καὶ βοῶντάς σοι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι· δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε ἡμῖv, πρέσβυν ἀκοίμητον.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. β´ . Αὐτόμελον

Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ᾽ ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέvτες, τρισμακάριοι ἐν τῷ σκάμματι, τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε· ἐν μέσῳ δὲ φλογός, ἀvυποστάτου ἱστάμεvοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνοv ὦ οἰκτίρμωv, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμωv, εἰς τὴv βοήθειαν ἡμῶv, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.


Ἐπιστροφή