16 Δεκεμβρίου

Στην Παλαιά Διαθήκη έχομε το ηρωικό παράδειγμα των επτά Μακκαβαίων παίδων και της μητέρας των Σολομονής. Τα παιδιά ένα - ένα θανατώνονταν μπροστά στα μάτια της μητέρας των κι εκείνη, αντί να κλαίη και να δέρνεται τους έδινε θάρρος και τα προέτρεπε στο μαρτύριο. Στην ιστορία των αγίων Μαρτύρων της Εκκλησίας, μέσα σε πολλά παρόμοια, έχομε το παράδειγμα των γονέων του αγίου Μαρίνου, του οποίου σήμερα γιορτάζομε την μνήμη. Ο πατέρας κι η μητέρα του Μάρτυρος, από τους επισήμους της Ρώμης, παρακολουθούσαν το παιδί τους να πορεύεται στον θάνατο και τούδιναν θάρρος και το εμακάριζαν για την τιμή που αξιώθηκε. Σαν υπερβολικό βέβαια και σαν αφύσικο το βλέπομε, και κινδυνεύει να το θεωρήσουμε πως δεν είναι αληθινό. Κι όμως δεν είναι το μόνο, σαν ηρωική εκδήλωση της δυνάμεως της πίστεως των χριστιανών. Η πίστη σηκώνει κι ανεβάζει τον άνθρωπο πάνω από τα μέτρα της φύσεώς του.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β´.

Τοῦ Προφήτου σου Ἀγγαίου τὴν μνὴμην, Κύριε ἑορτάζοντες, δι᾽ αὐτοῦ σε δυσωποῦμεν· Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή