15 Δεκεμβρίου

"Μηδείς σου της νεότητος καταφρονείτω", γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τον μαθητή του και επίσκοπο Εφέσου Τιμόθεο. Και είν' αλήθεια πως δεν είναι μόνο η ηλικία που κάνει τον άνθρωπο σεβαστό κι αξιοτίμητο. Γιατί όπως λέει πάλι η Θεία Γραφή "γήρας τίμιον ου το πολυχρόνιον, ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται. Πολιά δε έστι φρόνησις ανθρώποις και ηλικία γήρως βίος ακηλίδωτος". Τα λόγια τούτα, που αναφέρονται στη σύνεση της νεότητος, μας έρχονται σήμερα στην μνήμη, που η Εκκλησία γιορτάζει τον άγιο Ιερομάρτυρα Ελευθέριο. Σε νεαρώτατη ηλικία χειροτονήθηκε Επίσκοπος, μα τούτο δεν τον εμπόδισε να είναι σεμνός και συνετός σαν τον καλύτερο γέροντα κι ετερμάτισε τον δρόμο της αρετής του με σκληρό μαρτυρικό θάνατο. Τί καλύτερο έχει να ζηλέψει ένας νέος, αν είναι να πεθάνη, παρά έναν ανδρείο και τιμημένο θάνατο; "Τεθνάμεναι γαρ καλόν ενί προμάχοισι πεσόντα άνδρ' αγαθόν...", έψαλλεν ο αρχαίος ποιητής.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´

Καὶ τρόπων μέτοχος, καὶ θρόνων διάδοχος, τῶν Ἀποστόλων γενόμενος, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, εἰς θεωρίας ἐπίβασιν· διὰ τοῦτο τὸν λόγον τῆς ἀληθείας ὀρθοτομῶν, καὶ τῇ πίστει ἐνήθλησας μέχρις αἵματος, Ἱερομάρτυς Ἐλευθέριε· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β’. Τοὺς ἀσφαλεῖς

Ὡς καλλονὴν τῶν ἱερέων Ὅσιε, καὶ προτροπὴν τῶν Ἀθλοφόρων ἅπαντες, εὐφημοῦμεν καὶ αἰτοῦμέν σε, Ἱερομάρτυς Ἐλευθέριε· Τοὺς πόθῳ σου τὴν μνὴμην ἑορτάζοντας, κινδύνων πολυτρόπων ἐλευθέρωσον, πρεσβεύων ἀπαύστως, ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή