14 Δεκεμβρίου

Όταν ο Ιησούς Χριστός ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα και στον δρόμο προέλεγε στους μαθητάς του για το εκούσιο Πάθος του και δύο από τους δώδεκα ζήτησαν πρωτοκαθεδρία δεξιά κι αριστερά του, τότ' εκείνος τους είπε: "Ούκ οίδατε τί αιτείσθε. Δύνασθε πιείν το ποτήριον ό εγώ πίνω και το βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήναι;". Κι όταν εκείνοι του είπαν "δυνάμεθα", ο Χριστός απάντησε: "Το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε". Εννοούσε με αυτά τα λόγια το πικρό ποτήριο του Πάθους και το βάπτισμα στο αίμα του Σταυρού. Και πραγματικά, μαρτυρικός ήταν ο θάνατος σχεδόν όλων των Αποστόλων και πολλών από τους Αγίους. Μερικοί μάλιστα από τους Μάρτυρας, μέχρι τη στιγμή του μαρτυρίου των, δεν είχαν δεχτή το βάπτισμα. Βαπτίσθηκαν στο αίμα τους. Στο αίμα του βαπτίσθηκε κι ο άγιος Φιλήμων, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή