12 Δεκεμβρίου

"Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην", είπε ο Χριστός στην "επί του όρους" ομιλία. Τα λόγια αυτά βρίσκουν τελεία εφαρμογή στο πρόσωπο του αγίου Σπυρίδωνος, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη και τον οποίο στους ιερούς ύμνους ονομάζει "πράον και κληρονόμον της γης". Όπως και σε πολλούς άλλους Αγίους έτσι και στον άγιο Σπυρίδωνα, η Εκκλησία έδωκε την προσωνυμία του θαυματουργού. Πραγματικά είναι πολλά τα θαύματα, που ετέλεσε και τελεί και όταν ζούσε κι όταν εξεδήμησε ο Άγιος του Θεού. Το ιερό λείψανο του Αγίου Σπυρίδωνος, που σώζεται και φυλάγεται ολόσωμο στην Κέρκυρα, είναι και σήμερα πηγή θαυμάτων για τους πιστούς. Χωρίς όπλα και χωρίς πόλεμο, παρά μόνο με την πραότητα και την ταπεινοφροσύνη οι Άγιοι κατάκτησαν τον κόσμο. Όχι τις χώρες, αλλά τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγάλη κατάκτηση.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α´. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργούντάς σοι Ἱερώτατε. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ· δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Τῷ πόθῳ Χριστοῦ τρωθεὶς, Ἱερώτατε, τὸν νοῦν πτερωθείς, τῇ αἴγλῃ τοῦ Πνεύματος, πρακτικὴ θεωρία, τὴν πρᾶξιν εὗρες θεόπνευστε, θυσιαστήριον θεῖον γενόμενος, αἰτούμενος πᾶσι θείαν ἕλλαμψιν.


Ἐπιστροφή