10 Δεκεμβρίου

Των αγίων Μαρτύρων η άθληση μοιάζει σαν τα δένδρα, που γύρω στις ρίζες τους πετούν νεόφυτα και παραβλάσταρα. Όταν ένας μαρτυρή, γύρω του φυτρώνουν νέοι μάρτυρες, όπως συνέβη με τον άγιο Μηνά τον καλλικέλαδο και τους δύο συναθλητάς του Ερμογένη και Εύγραφο, των οποίων η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Ο άγιος Μηνάς, στρατιωτικός το επάγγελμα, στάλθηκε στην Αλεξάνδρεια, για να διαλύση επαναστατικές ταραχές και με τον καλό του τρόπο και τον ωραίο του λόγο - γι' αυτό κι ωνομάσθηκε καλλικέλαδος - κατώρθωσε να τους κάμη όλους σχεδόν χριστιανούς. Εστάλθηκεν ύστερα ο Ερμογένης για να συλλάβη τον Μηνά και με τα πρώτα βασανιστήρια στα οποία τον υπέβαλε, βλέποντας την καρτερία του, έγινε κι αυτός χριστιανός. Στο κοινό μαρτύριο τελευταίος ακολούθησε ο Εύγραφος, γραμματέας του Μηνά. Η Εκκλησία, όπως το είπε και ο Χριστός, είναι σαν το κλήμα· όσο κλαδεύεται, τόσο πετά νέα κλήματα και κάνει καρπό.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθὲν

Δι' ἐγκρατείας, τῶν παθῶν τὰς πυριφλέκτους, ἀπονεκρώσαντες ὁρμὰς καὶ τὰς κινήσεις, τοῦ Χριστοῦ οἱ Μάρτυρες ἔλαβον τὴν χάριν, τὰς νόσους ἀποδιώκειν τῶν ἀσθενῶν, καὶ ζῶντες καὶ μετὰ τέλος θαυματουργεῖν· ὄντως θαῦμα παράδοξον! ὅτι ὀστέα γυμνά, ἐκβλύζουσιν ἰάματα. Δόξα τῷ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Τῆς στρατείας ἥρπασε, σὲ τῆς προσκαίρου, καὶ ἀφθάρτου ἔδειξε, συγκληρονόμον ὦ Μηνᾶ, σὺν τοῖς συνάθλοις σου Κύριος, ὁ παρασχών σοι τὸν ἄφθαρτον στέφανον.


Ἐπιστροφή