9 Δεκεμβρίου

Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη δύο αγίων γυναικών, που ενώ απέχουν πολλά χρόνια η μία από την άλλη συνδέονται μεταξύ τους με πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Έχουν πρώτα το ίδιο όνομα, είναι η Άννα, μητέρα της Θεοτόκου και η Άννα, μητέρα του Προφήτου Σαμουήλ. Και οι δύο ήσαν σε περασμένη ηλικία και δεν είχαν παιδιά, και οι δύο εγέννησαν κατά θαυμαστό τρόπο, και των δύο τα παιδιά στάθηκαν ξεχωριστά και μεγάλα. Η Μαρία είναι η "προορισθείσα και εκλεχθείσα εκ πασών των γενεών", για να γίνη μητέρα του Θεού. Ο Σαμουήλ είναι ο θεοδώρητος καρπός, που μεγάλωσε μέσα στο ναό κοντά στον ιερέα, ο Προφήτης που έχρισε βασιλέα τον Σαούλ κι ύστερα τον Δαβίδ. Η Εκκλησία τιμά σήμερα τις δύο συνώνυμες Άγιες, όχι μόνο γιατί απ' αυτές γεννήθηκαν η Θεοτόκος κι ο Προφήτης, μα και γιατί, σαν άγιες μητέρες, και γέννησαν και ανάθρεψαν άγια τέκνα.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´.

Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ᾽ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα· ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι᾽ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Κοντάκιον, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Ἑορτάζει σήμερον, ἡ οἰκουμένη, τὴν τῆς Ἄννης Σύλληψιν, γεγενημένην ἐκ Θεοῦ· καὶ γὰρ αὐτὴ ἀπεκύησε, τὴν ὑπὲρ λόγον, τὸν Λόγον κυήσασαν.


Ἐπιστροφή