8 Δεκεμβρίου

"Η μόνη πανάχραντος σήμερον δι' Αγγέλου τοις δικαίοις δηλούται". Έτσι ψάλλει η Εκκλησία σήμερα στα προεόρτια της συλλήψεως της αγίας Άννης. Μέσα στα πολλά ονόματα που χάρισε η Εκκλησία στην Μητέρα του Θεού είναι το "Πανάχρα-ντος", που θέλει να δείξη την τελεία πνευματική και ηθική καθαρότητα της Παναγίας. Ολόκληρο βιβλίο έγραψε ο προτελευταίος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Τιμόθεος, για τα ονόματα της Παναγίας, ονόματα που ή συνοδικά καθωρίστηκαν, όπως το "Θεοτόκος", ή τα εσύνθεσε η έμπνευση των ιερών υμνογράφων, όπως το "Πανάχραντος", ή τα απένειμε στην Παναγία η ευσεβής συνείδηση του λαού, όπως το "Γλυκο-φιλούσα" και άλλα πολλά. Δίπλα στα ονόματα αυτά της Καινής Διαθήκης και της Εκκλησίας είναι και εκείνα της Παλαιάς Διαθήκης και των Προφητών όπως το λυχνία, τράπεζα, βάτος και άλλα πολλά. Σωστά ψάλλει η Εκκλησία: "Τί σε καλέσωμεν, ω Κεχαριτωμένη;...".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ἔν σοι Πάτερ ἀκριβῶς, διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα· λαβὼν γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττων ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μὲν σαρκός, παρέρχεται γὰρ ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὅσιε Πατάπιε τὸ πνεῦμά σου.

Κοντάκιον τού Οσίου, Ἦχος β´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Τὸν ναόν σου Ἅγιε, πνευματικὸν ἰατρεῖον, οἱ λαοὶ εὑράμενοι, μετὰ σπουδῆς προσιόντες, ἴασιν τῶν νοσημάτων λαβεῖν αἰτοῦνται, λύσιν τε, τῶν ἐν τῷ βίῳ πλημμελημάτων· σὺ γὰρ πάντων τῶν ἐν ἀνάγκαις, προστάτης ὤφθης, Πατάπιε Ὅσιε.


Ἐπιστροφή