6 Δεκεμβρίου

Λίγοι κέρδισαν τόση συμπάθεια στις συνειδήσεις των ανθρώπων, όσο ο άγιος Νικόλαος, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Στον άγιο Νικόλαο πραγμαροποιήθηκε κατά λέξη ο λόγος του Κυρίου: "Μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην". Το όνομα του αγίου Νικολάου είναι γνωστό σ' όλο τον κόσμο και σχεδόν δεν υπάρχει χριστιανική οικογένεια που να μην το τιμά σ' ένα της πρόσωπο. Η Εκκλησία τον ονομάζει "μυροθύκην του Παναγίου Πνεύματος", "κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος". Γενικά η υμνολογία της εορτής του Αγίου είναι τόσο πλούσια σε πνευματικά άνθη, και ιερό ποιητικό λυρισμό, που φανερώνει ακριβώς την ευλάβεια της Εκκλησίας προς τον κατ' εξοχήν οικογενειακό Άγιο. "Μνήμη δικαίου μετ΄εγκωμίων" λέει η θεία Γραφή και πραγματικά η μνήμη του αγίου Επισκόπου των Μύρων με πολλά εγκώμια διατηρείται και σώζεται στο πέρασμα του χρόνου μέσα στις συνειδήσεις των χριστιανών.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ΄.

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον, ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος γ´. Ἡ Παρθένος σήμερον

Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε, ἱερουργὸς ἀνεδείχθης· τοῦ Χριστοῦ γὰρ Ὅσιε, τὸ Εὐαγγέλιον πληρώσας, ἔθηκας τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ λαοῦ σου, ἔσωσας τοὺς ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡγιάσθης, ὡς μέγας μύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.


Ἐπιστροφή