5 Δεκεμβρίου

"Ασκητικών αγωνισμάτων των ευώδες κειμήλιον" ονομάζει η Εκκλησία τον όσιο Σάββα τον ηγιασμένο, του οποίου σήμερα τιμά και γιορτάζει την μνήμη. Ο Όσιος είν' από κείνους, για τους οποίους η θεία Γραφή λέει ότι ζουν στον αιώνα και ο μισθός του κόπου των είναι στα χέρια του Θεού. Είν' από τους Οσίους που κατά τον υμνογράφο ο βίος τους είναι σαν μία κλίμαξ που ανεβάζει τους ανθρώπους με το παράδειγμα της αγιότητος στους ουρανούς. Κι ακόμη είναι ο "επί γης Άγγελος και εν ουρανοίς άνθρωπος του Θεού". Στην ιστορία του ασκητισμού ο άγιος Σάββας δημιούργησε δική του εποχή και το όνομά του έμεινε σφραγίδα σ' ένα από τα σπουδαιότερα μοναστικά κέντρα. Η λαύρα του αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα με τη δική της τάξη και το δικό της τυπικό είναι μέχρι σήμερα μια μακρινή απήχηση της ενδόξου εποχής του ασκητισμού, στην οποία έζησε ο όσιος, αρχηγός κι οργανωτής του μοναχικού βίου σε κείνα τα μέρη.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας· καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας φωστήρ, τῇ οἰκουμένῃ λάμπων τοῖς θαύμασι, Σάββα Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε, Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἠμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ

Ὡς ἀπὸ βρέφους τῷ Θεῷ θυσία ἄμωμος, προσενεχθεὶς δι᾽ ἀρετῆς, Σάββα μακάριε, τῷ σε πρὶν γεννηθῆναι ἐπισταμένῳ· ἐχρημάτισας Ὁσίων ἐγκαλλώπισμα, πολιστής τε τῆς ἐρήμου ἀξιέπαινος· διὸ κράζω σοι, Χαίροις Πάτερ ἀοίδιμε.


Ἐπιστροφή