4 Δεκεμβρίου

Η Εκκλησία σήμερα, μαζί με την αγία Βαρβάρα, τιμά και τον άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είναι από τους πιο γνωστούς ομολογητάς, θεολόγους και υμνογράφους της Εκκλησίας. Αγωνίστηκε με θάρρος και σθένος κατά τον διωγμό της Εικονομαχίας και υποστήριξε με θεολογική επιχειρηματολογία την προσκύνηση των ιερών εικόνων. Είναι ο πρώτος συστηματικός θεολόγος της Εκκλησίας, που συγχρόνως διεκρίθη και ως ποιητής και μουσικός. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός καθώρισε τους οκτώ ήχους της εκκλησιαστικής ψαλμωδίας, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μουσική παράδοση και ποίημα δικό του είναι ολόκληρη σχεδόν η Οκτώηχος, καθώς και πολλοί Κανόνες των δεσποτικών εορτών, όπως το "Αναστά-σεως ημέρα..." του Πάσχα. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι από τους Αγίους, που με τον βίο και το έργο τους δικαιώνουν το μοναστικό ιδεώδες στην Εκκλησία.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας, Ἦχος δ´

Βαρβάραν τὴν Ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γὰρ τὰς παγίδας συνέτριψε, καὶ ὡς στρουθίον ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν, βοηθείᾳ καὶ ὅπλῳ τοῦ Σταυροῦ ἡ πάνσεμνος.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου, Ἦχος δ´. Τὴν ὡραιότητα

Τὴν καλλικέλαδον, καὶ λιγυραῖς μολπαῖς, κατακηλοῦσάν τε, καὶ ἀγλαΐζουσαν, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, εὔλαλον ἀηδόνα, δεῦτε εὐφημήσωμεν, Ἰωάννην τὸν πάνσοφον, τὸν Δαμασκηνὸν πιστοί, ὑμνογράφων τὸν πρύτανιν· τὸν ἔμπλεων, ἁπάσης γενόμενον, θείας καὶ κοσμικῆς σοφίας.

Κοντάκιον, Ἦχος δ’ . Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ

Τῷ ἐν Τριάδι εὐσεβῶς ὑμνουμένῳ, ἀκολουθήσασα σεμνὴ Ἀθληφόρε, τὰ τῶν εἰδωλων ἔλιπες σεβάσματα· μέσον δὲ τοῦ σκάμματος, ἐναθλοῦσα Βάρβαρα, τυράννων οὐ κατέπτηξας, ἀπειλὰς ἀνδρειόφρον, μεγαλοφώνως μέλπουσα ἀεί, Τριάδα σέβω τὴν μίαν θεότητα.


Ἐπιστροφή