1 Δεκεμβρίου

Έβδομος στη σειρά των δώδεκα "ελασσό-νων" Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης είναι Προφήτης Ναούμ, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Το βιβλίο του, από τρία μόνο κεφάλαια, είναι σχεδόν όλο προφητεία για την καταστροφή της πόλεως Νινευή. Τα λόγια της προφητείας του Ναούμ μας θυμίζουν γεγονότα των ημερών μας, όσες είδαμε φοβερές πολεμικές καταστροφές και ταπεινώσεις λαών, που ξεσηκώθηκαν να εξανδραποδίσουν τον κόσμο. Μέσα στα γεγονότα αυτά, και τότε στην εποχή του Προφήτου Ναούμ και τώρα στην εποχή την δική μας, πάντα με τον ίδιο τρόπο αποκαλύπτεται η οργή και η δικαιοσύνη του Θεού προς τους ασεβείς και τους υβριστάς, και πάλι η χρηστότης κι η προστασία του σε κείνους, που κάτω από την καταδυνάστευση και τη σκλαβιά ελπίζουν σ' αυτόν. "Θεός ζηλωτής και εκδικών Κύριος τους εχθρούς αυτού...". Αλλά και "χρηστός Κύριος τοις υπομένουσιν αυτόν εν ημέρα θλίψεως".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β´.

Τοῦ Προφήτου σου Ναοὺμ τὴν μνὴμην, Κύριε ἑορτάζοντες, δι᾽ αὐτοῦ σε δυσωποῦμεν· Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἐπιστροφή