18 Νοεμβρίου

Πόσο ετίμησε πάντα η Εκκλησία τους αγίους Μάρτυρας της πίστεως το βλέπομε στο γεγονός, ότι πολλοί από τους μεγάλους Πατέρας και διδασκάλους συνέγραψαν λόγους εις μνήμην αγίων Μαρτύρων και εγκωμίασαν την γενναιότητα και την άθλησή τους. Ένας από αυτούς είναι ο άγιος Μάρτυς Πλάτων, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Στον άγιο Πλάτωνα λόγο εγκωμιαστικό έγραψεν ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο λόγος αρχίζει με αυτές τις λέξεις: "Παλαίστραι μεν σώμασιν ανδρίαν χαρίζονται και τέχνης αθλητικής επιστήμας..." και θυμίζει ακριβώς τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, που γράφει προς τον Τιμόθεο: "Η γαρ σωματική γυμνασία προς ολίγον εστίν ωφέλιμος, η δε ευσέβεια προς πάντα ωφέλιμος εστιν, επαγγελίαν έχουσα ζωής της νυν και της μελλούσης". Οι άγιοι Μάρτυρες υπήρξαν και ευσεβείς και αθληταί γενναιότατοι. "Καλοί καγαθοί", όπως θάλεγαν οι αρχαίοι.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἔκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἰκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου Ῥωμανοῦ, Ἦχος δ´ . Ἐπεφάνης σήμερον

Ὡς ἀστέρα μέγιστον, ἡ Ἐκκλησία, Ῥωμανὲ πανεύφημε, σὲ κεκτημένη ἀληθῶς, φωταγωγεῖται τοῖς ἄθλοις σου, τὴν φωτοφόρον δοξάζουσα μνὴμην σου.


Ἐπιστροφή