14 Νοεμβρίου

"Ον έγραψε Μωϋσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ". Με αυτά τα λόγια και με αυτόν τον ενθουσιασμό ανάγγειλε τον Ιησού Χριστό στο Ναθαναήλ ο Φίλιππος, του οποίου σήμερα γιορτάζομε την μνήμη. Όσο κι αν μας κάνη εντύπωση, ότι ο Ιησούς Χριστός διάλεξε ανθρώπους ιδιώτας, για να τους αναδείξη Αποστόλους, πρέπει πάντως να προσέξουμε πως οι άνθρωποι αυτοί, αν δεν είχαν τίποτ' άλλο, είχαν όμως μίαν αγαθότητα και μία καλήν διάθεση. Τα άλλα τα αναπλήρωσε το Άγιο Πνεύμα. Εκείνο ανέδειξε τους αλιείς Αποστόλους και τους τελώνας Ευαγγελιστάς, εκείνο συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Έτσι που ο Φίλιππος τρέχει να αναγγείλη στο Ναθαναήλ τον Χριστό, φαίνεται άνθρωπος με διαφέροντα, πληροφορημένος για τον Μεσσία και περιμένοντας την έλευσή του. Αυτή την διάθεση εννοούσεν ο Ιησούς Χριστός, όταν κάποτε είπε: "παντί τω έχοντι δοθήσεται και περισσευθήσεται...".

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀποστόλου, Ἦχος γ´.

Ἀπόστολε Ἅγιε Φίλιππε, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος πλ. δ´ . Ὡς ἀπαρχὰς

Ὁ μαθητὴς καὶ φίλος σου, καὶ μιμητὴς τοῦ πάθους σου, τῇ οἰκουμένῃ Θεόν σε ἐκήρυξεν, ὁ θεηγόρος Φίλιππος. Ταῖς αὐτοῦ ἱκεσίαις, ἐξ ἐχθρῶν παρανόμων, τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον Πολυέλεε.


Ἐπιστροφή