11 Νοεμβρίου

Μια ιδέα για τον τρόπο, με τον οποίον ωμολογούσαν οι άγιοι Μάρτυρες την πίστη τους κι έδιναν τη ζωή τους για τον Χριστό, μπορούμε να λάβωμε από τον διάλογο μεταξύ του ηγεμόνος και του αγίου Μηνά, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Στα ερωτήματα και τις δελεαστικές προτάσεις του ηγεμόνος ο Μηνάς απάντησε: "Κατάγομαι από την Αίγυπτο. Είμαι χριστιανός και ονομάζομαι Μηνάς. ΄Ημουν στρατιώτης και βλέποντας την ασέβεια των ειδωλολατρών, έφυγα στο όρος. ΄Ηρθα τώρα να ομολογήσω τον Χριστό. Πιστεύω πως φανερά ο χριστιανός οφείλει να ομολογή την πίστη του και να μην φοβάτει εκείνους που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα, όχι όμως και την ψυχή...". Τίποτα δεν μπόρεσε να λυγίση και να κάμψη τον Άγιο και ο ηγεμόνας, ανίσχυρος μπροστά στην αδάμαστη ψυχή, εξέδωκε την απόφασή του: "Μηνάς ο αιγύπτιος, υβρίσας τους Θεούς, διατάσσομεν ίνα αποκεφαλισθή".

Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἔκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἰκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου, Ἦχος πλ. δ´

Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ, εὐσεβείας Διδάσκαλε καὶ σεμνότητος, τῆς Οἰκουμένης ὁ φωστήρ, τῶν Μοναζόντων θεόπνευστον ἐγκαλλώπισμα, Θεόδωρε σοφέ, ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας, λύρα τοῦ Πνεύματος. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήμερον

Τῆς στρατειᾶς ἥρπασε, τῆς ἐπικήρου, καὶ ἀφθάρτου ἔδειξε, σὲ Ἀθλοφόρε κοινωνόν, Μηνᾶ Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τῶν Μαρτύρων ἀκήρατος στέφανος.


Ἐπιστροφή