9 Νοεμβρίου

"Εμοί δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός", είναι γραμμένο στο Ψαλτήριο, ένας δε από τους φίλους του Θεού και των Αγίων, που θα μπορούσε να επαναλάβη αυτά τα λόγια, είναι ο άγιος Συμεών ο Μεταφραστής, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Χαρακτηριστικά γράφονται στον βίο του αγίου Συμεών τα εξής λόγια· "Εκκλησία σοι, Συμεών, όφλει χάριν υπέρ μεταφράσεως αγίων βίων". Δηλαδή, η Εκκλησία, Συμεών, σε ευγνωμονεί, γιατί έγραψες τους βίους των Αγίων. Μεγάλος πολιτικός και διπλωμάτης του Κράτους ο Συμεών, αφήκε τ' αξιώματα κι ασχολήθηκε να συγγράψη τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας. Δεν έχει, αλήθεια, να προσφέρει κανείς μεγαλύτερη ευεργεσία στους ανθρώπους, παρά όταν φέρνη εμπρός στα μάτια τους ζωντανή την αρετή και την αγιότητα στα πρόσωπα και τους βίους των φίλων του Θεού. Των Αγίων τα κατορθώματα "ορώμενα και επαινούμενα αξιόκτητά τε φαίνεται και αξιέραστα γίνεται".

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἔκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἰκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ὁσίας, Ἦχος πλ. δ´

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Ματρώνα τὸ πνεῦμά σου.


Ἐπιστροφή