5 Νοεμβρίου

Θείος και ιερώτατος είναι ο θεσμός του γάμου, αμίαντος και αγιώτατος δεσμός είναι η συζυγία. Τόσο, που η Αγία Γραφή παραβάλλει τη συνάφεια και τον δεσμό αυτό με την μυστική σχέση του Χριστού προς την Εκκλησία και ονομάζει τον Χριστό νυμφίο και την Εκκλησία νύμφη. Όλη την ωραιότητα του θεσμού του γάμου και την αγνότητα των συζυγικών σχέσεων την βλέπομε στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας, όπως είναι οι άγιοι Μάρτυρες Γαλακτίων και Επιστήμη, τους οποίους γιορτάζουμε σήμερα. Δεν τους ένωσαν μόνο τα στέφανα του γάμου σε έναν βίο, που τον αγίαζε και τον μύρωνε η πνευματική αγάπη, μα και οι στέφανοι του μαρτυρίου. Μαζί στεφανωμένοι, ενωμένοι κι αχώριστοι, αγνοί και άγιοι, πέρασαν τη θύρα του θανάτου και μπήκαν στην αίθουσα του βασιλικού γάμου και στη συζυγική παστάδα της αιωνίου ζωής. Αχώριστοι και στον βίο και στον θάνατο και στην αιώνια ζωή.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ´. Ταχύ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρες σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, τὸ στέφος ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον· ἔθραυσαν καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Μαρτύρων Χριστοῦ, τοῖς δήμοις ἠριθμήθητε, ἀγῶσι στεῤῥοῖς, φαιδρῶς ἀγωνισάμενοι, Γαλακτίων ἔνδοξε, σῦν συζύγῳ σεπτῇ καὶ συνάθλῳ σου, Ἐπιστήμη, τῷ μόνῳ Θεῷ, πρεσβεύοντες ἄμφω ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή