1 Νοεμβρίου

Μεγάλη είναι η διαμάχη των σοφών για να καθορίσουν τί αντιπροσωπεύει το χρήμα στη ζωή των ανθρώπων. Εκείνο, όμως που μένει πάντα σαν γεγονός είναι ότι το χρήμα διευθύνει τον κόσμο. Οι άνθρωποι προσκυνούν τη θεότητα του χρήματος και στην ουσία είναι ειδωλολάτρες κι όταν ακόμη πιστεύουν πως είναι Χριστιανοί. Όποιος πραγματικά μπόρεσε να απαλλαγεί από την αγάπη προς το χρήμα, από την φιλαργυρία, ενίκησε το πρώτο και μεγάλο κακό στη ζωή, ξερίζωσε από μέσα του τη ρίζα "πάντων των κακών". Το χρήμα, καθώς κι η λέξη φανερώνει, δεν είναι παρά ένα μέσον "εις χρήσιν" του ανθρώπου. Από τη στιγμή όμως που το μέσον θα γίνει σκοπός, το χρήμα διευθύνει τον άνθρωπο κι όχι ο άνθρωπος το χρήμα. Γι΄αυτό η Εκκλησία, όχι χωρίς λόγο και βαθύτερη σημασία, έδωκε τον τίτλο των "αναργύρων" στους αγίους Κοσμά και Δαμιανό, των οποίων σήμερα γιορτάζει τη μνήμη.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ δ´

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Κοντάκιον, Ἦχος β´.

Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, Ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι, ἀλλὰ τῇ ὑμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν πολεμίων τὰ θράση κατευνάσατε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασιν.


Ἐπιστροφή