20 Ὀκτωβρίου

Η Εκκλησία είναι η βασιλεία του Χριστού, της οποίας, όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της πίστεως, "ουκ έσται τέλος". Ούτε έπαψε ούτε θα πάψη να υπάρχη η Εκκλησία, μέσα στην οποία αναδεικνύονται Όσιοι και Μάρτυρες σε κάθε εποχή.Ο Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε πως ο Παράκλητος, το Άγιον Πνεύμα, θα μένη μέσα στην Εκκλησία "εις τον αιώνα", για να την οδηγή "εις πάσαν την αλήθειαν". Αλήθεια της Εκκλησίας και γνώρισμά της είναι η άθληση των Μαρτύρων και η άσκηση των Οσίων. Όπου δεν υπάρχουν Μάρτυρες και Όσιοι, δεν υπάρχει Εκκλησία. Αλλά δόξα τω Θεώ! Δεν έλειψαν και δεν θα λείψουν οι Άγιοι στην Εκκλησία, γιατί δεν μπορεί να διαψευσθή ο λόγος του Θεού. Στα νεώτερα χρόνια, μέσα στους νέους Ασκητάς είναι ο άγιος Γεράσιμος, του οποίου σήμερα γιορτάζομε την μνήμη και του οποίου το ιερό λείψανο φυλάγεται ακέραιο και θαυματουργεί στη νήσο Κεφαλληνία.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´.

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β΄. Τοὺς ἀσφαλεῖς

Τὸν εὐσεβῆ καὶ στεφηφόροv Μάρτυρα, τὸν κατ' ἐχθρῶν νίκης ἀράμενον τρόπαια, συvελθόντες ἐπαξίως vῦν, ἐν ὑμνωδίαις εὐφημήσωμεv, Ἀρτέμιον τὸν μέγιστον ἐν Μάρτυσι, θαυμάτων τε δοτῆρα πλουσιώτατον, πρεσβεύει γὰρ Κυρίῳ ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


Ἐπιστροφή