15 Ὀκτωβρίου

Η Αγία Γραφή είναι η μία από τις πηγές της πίστεώς μας - η άλλη είναι Ιερά Παράδοση. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο που δεν περιέχει σκέψεις και λόγια ανθρώπων, καθώς ακριβώς γράφει ο Απόστολος Πέτρος· "Ου γαρ θελήματι ανθρώπου ηνέχθη ποτέ προφητεία, αλλ' υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι, ελάλησαν άγιοι Θεού άνθρωποι". Κι όπως πάλι ο Απόστολος Παύλος γράφει· "Πάσα Γραφή θεόπνευστος". Σαν τέτοιο λοιπόν βιβλίο, σαν λόγος και αποκάλυψη του Θεού προς τους ανθρώπους, η Αγία Γραφή είναι ο πολύτιμος θησαυρός, που κατέχει μόνη η Εκκλησία· τον φυλάγει, τον ερμηνεύει και τον παραδίνει από γενεά σε γενεά. Όλοι οι Πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας την μελέτη και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής έκαμαν έργο τους και μαζί με αυτούς και ο άγιος ιερομάρτυς Λουκιανός, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Ο άγιος Λουκιανός διώρθωσε κι αποκατάστησε το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης από τις φθορές των αιρετικών.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Μάρτυρος, Ἦχος δ´

Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος β’. Τὴν ἐv πρεσβείαις

Τὸv ἐν ἀσκήσει τὸ πρότεροv λαμπρυνθέντα, καὶ ἐν ἀθλήσει τὸ δεύτερον φαιδρυvθέντα, πάντες ὡς φωστῆρά σε φαιδρότατον, Λουκιανὲ τοῖς ὕμvοις, ἐνδόξως σε γεραίρομεν. Πρεσβεύων μὴ παύσῃ ὑπὲρ πάντων ἠμῶv.


Ἐπιστροφή