8 Ὀκτωβρίου

Πολλά παραδείγματα υπάρχουν ανθρώπων, που εκινήθηκαν από απλή περιέργεια να μπουν στην Εκκλησία και ν'ακούσουν το θείο κήρυμα και που αυτό ήταν αρκετό για να ζωγρηθούν από τον θείο λόγο. Αυτό συνέβη και με την οσία Πελαγία, της οποίας η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Η εταίρα, που την μία ημέρα πέρασεν έξω από το ναό έφιππη με τη συνοδεία της, αγέρωχη και υπερήφανη για την ομορφιά της, για τους φίλους της και για τα κοσμήματά της, την άλλη ημέρα μπήκε από περιέργεια στον ίδιο ναό για ν'ακούση το κήρυγμα του αγίου Νόννου, Επισκόπου Ηλιουπόλεως. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σ' ένα του λόγο φέρνει για παράδειγμα την αγία Πελαγία και λέει τα εξής· "Μηδείς τοίνυν, καν εις έσχατον κατενεχθή κακίας απογινωσκέτω την επί το βέλτιον μεταβολήν...". Όσο χαμηλά κι αν πέση ο αμαρτωλός, υπάρχει τρόπος να σωθή, όταν το θελήση, έστω καμμία φορά κινούμενος κι από μόνη περιέργεια.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ´

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ᾽ εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾷν μὲν σαρκός, παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτoυ· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Πελαγία τὸ πνεῦμά σου.

Κοντάκιον, Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν

Τὸ σῶμα τὸ σὸν νηστείαις κατατήξασα, ἀγρύπνοις εὐχαῖς, τὸv Κτίστην καθικέτευες, τοῦ λαβεῖν σῶν πράξεων, τὴv τελείαν Μῆτερ συγχώρησιv, ἢν καὶ ἔλαβες ἀληθῶς, ὁδὸν μετανοίας ὑποδείξασα.


Ἐπιστροφή