6 Ὀκτωβρίου

Μέσα στον κύκλο των δώδεκα Αποστόλων, έβδομος στη σειρά, είναι ο άγιος Απόστολος Θωμάς, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Απ' όλα τα περιστατικά που μας αναφέρουν τα ιερά Ευαγγέλια για τον Απόστολο Θωμά, το πιο γνωστό και το πιό σπουδαίο είν' εκείνο που συνέβη μετά την θείαν Ανάσταση. Η θεία Πρόνοια οικονόμησεν έτσι τα πράγματα, ώστε ο άγιος Θωμάς να μην είναι μαζί με τους άλλους Αποστόλους την πρώτη ημέρα της Αναστάσεως, όταν παρουσιάσθηκε σ' αυτούς ο αναστάς Κύριος. Όταν του έλεγαν οι Απόστολοι· "εωράκαμεν τον Κύριο!", εκείνος δεν πίστευε και ζητούσεν αποδείξεις. Έπειτα από οκτώ ημέρες, όταν ήσαν πάλι μαζεμένοι οι Απόστολοι και μαζί τους κι ο Θωμάς, ξαναπαρουσιάσθηκε ο Κύριος και τότε ο Θωμάς εκήρυξε και είπεν· "Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!". Μία από τις μεγάλες αποδείξεις και μαρτυρίες της θείας Αναστάσεως είναι κι αυτή του αγίου Θωμά.

Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ΄.

Ἀπόστολε Ἅγιε Θωμᾶ, πρέσβευε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ, ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Κοντάκιον, Ἦχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον

Ὁ τῆς θείας χάριτος πεπληρωμένος, τοῦ Χριστοῦ Ἀπόστολος, καὶ ὑπηρέτης ἀληθής, ἐν μετανοίᾳ ἐκραύγαζε. Σύ μου ὑπάρχεις, Θεός τε καὶ Κύριος.


Ἐπιστροφή